Upadłość konsumencka w 2021 roku - Upadłość konsumencka - Życie bez długów

Czym jest upadłość konsumencka?


To sądowe postępowanie przeznaczone dla tych, którzy stali się niewypłacalni, czyli takich, którzy nie są w stanie spłacić kredytów i zaciągniętych pożyczek. W postępowaniu o upadłość konsumencką nie
ma znaczenia jak duże jest zadłużenie i jak długo nie jest spłacane. Efektem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, czyli umorzenie całości lub części jego długów.

Zmiany w postępowaniu o upadłość konsumencką w 2021 roku.


Właśnie mija 6 rok od istnienia instytucji upadłości konsumenckiej w Polsce. Choć początkowo nie spełniała swojej roli, to znowelizowana ustawa w 2015 sprawiła, że upadłość konsumencka stała się dużym ratunkiem dla wielu ludzi, którzy popadli w kłopoty finansowe. Największa rewolucja w prawie upadłościowym nastąpiła w marcu 2020 r. Jedną z większych zmian stanowiło zniesienie przeszkody umyślnego doprowadzenia do niewypłacalności, a wina dłużnika od tego momentu ma znaczenie tylko w określaniu warunków oddłużenia. To niewątpliwa zmiana na korzyść dla osób, które chciałyby skorzystać z tej instytucji. Świadczy o tym chociażby ogłoszenie aż 1809 upadłości osób fizycznych w grudniu 2020 r. W całym roku 2020 takich ogłoszeń było lekko ponad 13 tys. – a to aż o ponad połowę lepszy wynik niż w roku 2019. Niewątpliwie instytucja upadłości konsumenckiej jest realnym ratunkiem dla osób, które chciałby zacząć nowe życie, bez widma długów.


Warunkowe umorzenie zobowiązań.


Jeżeli sytuacja osobista dłużnika nie pozwala na dokonywanie jakichkolwiek spłat, ale niezdolność nie ma charakteru trwałego, to możliwe będzie rozwiązanie pośrednie, niejako „w zawieszeniu”. Jest to rozwiązanie przeznaczone głównie dla osób, które borykają się z problemami zdrowotnymi, ale oczywiście nie tylko. Przez 5 lat od uprawomocnienia się postanowienia upadły będzie miał takie podobne obowiązki jak bankrut, który realizuje plan spłaty. Będzie także korzystał z podobnej ochrony, np. przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego dotyczącego długów sprzed ogłoszenia upadłości. Podczas tego okresu, upadły musi np. składać sądowi coroczne sprawozdania dotyczące swojej sytuacji finansowej.

W tym czasie wierzyciele będą mieli możliwość złożenia wniosku o ustalenie planu spłaty. Jeśli sąd uzna ich argumenty, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań. Ten sam efekt może mieć niezłożenie sprawozdania o stanie finansów bankruta w terminie, zatajenie przychodów czy dokona czynności prawnej pogarszającej jego sytuację majątkową (bez zgody sądu). Jeżeli przez 5 lat żaden z wierzycieli nie złoży wniosku, zobowiązania dłużnika zostaną umorzone. Warunkowe umorzenie będzie obowiązywać przez 5 lat, jeśli w trakcie tego czasu sytuacja dłużnika się nie poprawi lub także nie pogorszy na skutek jego działań, wtedy sąd będzie mógł przywrócić wcześniej umorzone długi i wyznaczyć nawet siedmioletni plan spłaty. Należy również mieć na uwadze, że W okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową. Jednak ustawa przewiduje dokonanie takiej czynności po uprzednim wyrażeniu zgody przez sąd.


Licytacja majątku dłużnika.


Nowelizacja ustawy spowodowała, iż upadłość będzie mogła być ogłoszona w stosunku do dłużników, którzy celowo doprowadzili do niewypłacalności, np. wskutek niedbalstwa. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności ma być badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty. W myśl nowych przepisów dłużnik nie może zostać skazany na bezdomność. Jego majątek zostanie zlicytowany, ale z pieniędzy ze sprzedaży mieszkania czy domu ma otrzymać równowartość przeciętnego czynszu za okres od roku do dwóch lat.


Brak okoliczności wskazanych w ustawie oddalające wniosek o upadłość konsumencką.


W nowelizacji marcowej doszło do uchylenia art. 491(4) ustawy Prawo upadłościowe, który wskazuje okoliczności powodujące oddalenie wniosku o upadłość konsumencką. Oznacza to zatem, że ogłoszenie upadłości będzie możliwe, jeśli dojdzie do powstania stanu niewypłacalności (niezależnie od przyczyn). Należy mieć jednak na uwadze, że ogłoszenie upadłości to dopiero pierwszy krok. Założeniem upadłości konsumenckiej jest uzyskanie oddłużenia. Zanim cel ten zostanie osiągnięty powinno dojść do likwidacji majątku i wykonania ewentualnego planu spłaty wierzycieli.

Krajowy Rejestr Zadłużonych.


Od lipca 2021 roku wejdą w życie regulacje dotyczące funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Rejestr jest jawny oraz będzie udostępniany przez sieć internetową. Będziemy w nim mogli znaleźć szereg informacji dotyczących osób fizycznych i prawnych wobec, których prowadzone było postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe lub wtórne upadłościowe, a także orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Co do zasady dane te nie podlegają usunięciu z Rejestru, chyba że spełnią się przesłanki przewidziane w ustawie.
Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym zespołem!