Upadłość konsumencka jako ratunek dla dłużnika przez komornikiem - Upadłość konsumencka - Życie bez długów

Upadłość konsumencka dotyczy osób, które mają już problemy finansowe. Najczęstszą przyczyną są zaciągnięte pożyczki i kredyty. Czy jednak złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wpływa na toczące się już postępowanie windykacyjne, a dokładniej postępowanie egzekucyjne przed komornikiem? Czy komornik może mimo złożenia wniosku prowadzić postępowanie egzekucyjne? 

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że postępowania egzekucyjne w żadnym stopniu nie wpływają na możliwość ubiegania się o wystąpienie do Sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, niezależnie od tego, jakie czynności zdążył już podjąć komornik.

Wraz z dniem ogłoszenia postanowienia o upadłości konsumenckiej, komornik powinien zawiesić rozpoczęte już postępowanie egzekucyjne, nie powinien również wszczynać nowych postępowań. Wstrzymanie wszelkich czynności komorniczych dotyczy wierzytelności powstałych do czasu ogłoszenia upadłości, jak również hipotek czy rzeczy obciążonych zastawem. Wyjątek stanowi sytuacja, w której np. przez wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości, licytacji rzeczy czy nieruchomości została zakończona, taka transakcja jest ważna.

Należy jednak pamiętać, że w myśl art. 39 ust. prawa upadłościowego, jego stosowanie jest możliwe w sytuacji, w której jest do niezbędne do osiągnięcia celów postępowania upadłościowego. Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie rzetelnego dłużnika, wobec którego, często z przyczyn niezależnych sytuacja majątkowa uległa znacznemu pogorszeniu. Zatem wykorzystanie zabezpieczenia w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego zdaje się być możliwe, gdy istnieje zagrożenie możliwości umorzenia zobowiązań upadłego, wraz z brakiem istnienia zagrożenia pomniejszenia stopnia odzyskanych wierzytelności przez wierzycieli. Jednak ustalając zabezpieczenie zarówno w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego, jak i uchylenia zajęcia rachunku bankowego, sąd orzeka na wniosek dłużnika, tymczasowego nadzorcy sądowego lub innego uczestnika uprawnionego do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika. Zabezpieczenie w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego zostaje ustanowione z chwilą wydania w tym przedmiocie postanowienia, które sąd doręcza wierzycielowi prowadzącemu egzekucję oraz organowi egzekucyjnemu (art. 39 ust. 3 pr. up.). Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego oraz o uchyleniu zajęcia rachunku bankowego przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne.

Zabezpieczenie majątku dłużnika w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego jest skuteczne zarówno wobec egzekucji sądowej, jak i egzekucji administracyjnej, a zatem niezależnie od tego, jakie wierzytelności komornik wyegzekwował i jakich dotychczas nie przekazał wierzycielom, muszą one zostać w dyspozycji komornika do czasu uprawomocnienia się orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Jeżeli sąd, uwzględniając wniosek, ogłosi upadłość dłużnika, należności te obejmie syndyk masy upadłości. W przypadku kiedy zajdą przesłanki wskazane w art. 744 § 1 k.p.c., a zatem sąd rozstrzygnie o odrzuceniu albo oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, ten sam sąd powinien wydać postanowienie stwierdzające upadek zabezpieczenia w oparciu o art. 7541 k.p.c. w zw. z art. 37 pr. up. Sąd nie orzeka jednak w tym przedmiocie z urzędu. Wskutek wydania przez sąd jednego z orzeczeń z art. 744 § 1 k.p.c. powodującego upadek zabezpieczenia w postępowaniu upadłościowym, niewątpliwie najbardziej zainteresowanym kontynuowaniem postępowania zabezpieczającego w egzekucji będzie wierzyciel, który wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, stąd też to on powinien wystąpić do sądu upadłościowego o wydanie postanowienia stwierdzającego upadek zabezpieczenia w postępowaniu upadłościowym (S. Gurgul, Prawo upadłościowe…, 2016, s. 94). Na tej podstawie komornik uprawniony będzie do podjęcia zawieszonych działań zmierzających do zaspokojenia wierzyciela.

Czy można żyć bez długów? TAK

Czy można zacząć od nowa? TAK

Co wystarczy zrobić? Złożyć wniosek o upadłość!