Upadłość konsumencka – jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek? - Upadłość konsumencka - Życie bez długów

Osoby, które wpadły w kłopoty finansowe często mogą znaleźć informację w Internecie na temat upadłości konsumenckiej. Pierwsze pytania, jakie mogą się nasuwać i, na które odpowiedź znajdą Państwo w artykule to m.in.: 

 • Jaki jest wzór wniosku o upadłość konsumencką? 
 • Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?
 • Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
 • Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
 • Jaka jest opłata za wniosek o upadłość konsumencką?
 • Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wszystkie powyższe pytania zadają sobie osoby, które chciałby zacząć nowe życie bez długów. Jednak należy uważać na źródła internetowe, które mogą być w tym zakresie nieaktualne i wprowadzić w błąd, a co za tym idzie – spowodować odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W naszym zespole, który współpracuje z zespołem prawników z Karwowski Kancelaria Prawa Gospodarczego znajdują się osoby, które, na co dzień mają do czynienia z upadłościami osób fizycznych i przedsiębiorców. W związku z tym posiadamy wiedzę i doświadczenie, dzięki którym wypełniamy naszą misję, jaką jest pomoc osobom zadłużonym. 

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest przywilejem, a nie obowiązkiem dłużnika. Warto jednak zasięgnąć porady profesjonalistów, którzy pomogą w sporządzeniu wniosku, a także będą reprezentować dłużnika w Sądzie, czy przed wierzycielami. Szczególnie ważne jest to przy sporządzaniu uzasadnienia do wniosku, gdyż w dużej mierze to od niego zależy skuteczność wniosku. Znane są również przypadki, gdzie Sąd w wyjątkowych sytuacjach uwzględniając względy słuszności pomijał fakt zajścia negatywnych przesłanek i ogłaszasz upadłość konsumencką. 

Wniosek o upadłość konsumencką osoby fizycznej może złożyć także wierzyciel. Najczęściej zdarza się to w sytuacji, gdy dłużnik jest byłym przedsiębiorcą, ale nie upłynął jeszcze rok, odkąd jego działalność gospodarcza została wykreślona z rejestru. A także gdy dłużnik miał zarejestrowaną działalność i przestał ją prowadzić w okresie krótszym niż ostatni rok. W praktyce jednak znacznie częściej wniosek o upadłość składa sam dłużnik, który nie radzi sobie ze zobowiązaniami.

Termin

Ustawa nie przewiduje terminu, w jakim należy taki wniosek wnieść, a zatem możemy to zrobić w każdej chwili, o ile tylko spełniamy ustawowe wymagania.

Jak i gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu. Jest  to ustawowy wymóg, który należy zachować, by złożenie wniosku było przyjęte do rozpatrzenia przez Sąd. 

Przedmiotowy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu upadłościowego, czyli sądu rejonowego – sądu gospodarczego. Sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej rozpoznaje sąd rejonowy wydział gospodarczy – jako wydział, do którego należy rozpoznawanie spraw upadłościowych. Sądem właściwym, a więc takim, do którego należy wnieść wniosek jest Sąd dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego, niemniej jednak dotyczy to również oddalenia, bądź odrzucenia wniosku.

Opłata

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być nadto należycie opłacony. Opłata za złożenie wniosku jest opłatą podstawową – najniższą opłatą, o której mowa w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Obecnie wynosi 30 zł. 

Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku o ogłoszenie. Do wniosku należy dołączyć dowód jej uiszczenia np. potwierdzenie dokonania przelewu.

Jeżeli dłużnik nie jest w stanie uiścić nawet opłaty sądowej, to może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w uzasadnionych przypadkach.

Elementy wniosku

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom formalnym pisma procesowego (art. 126 KPC) oraz szczególnym wymaganiom wyrażonym w treści ustawy. Wniosek zawiera: 

 1. dane identyfikujące Sąd, który jest właściwy do rozpoznania wniosku,
 2. dane identyfikujące dłużnika,
 3. dane identyfikujące ewentualnego pełnomocnika,
 4. określenia żądania wniosku (żądanie ogłoszenia swojej upadłości oraz czy dłużnik wyraża zgodę na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli),
 5. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną, który zawiera składniki majątku, należności dłużnika (chodzi o cały majątek, czyli m.in.: nieruchomości, samochody, papiery wartościowe, sprzęt RTV i AGD; zgromadzone pieniądze – w celu szacunkowej wyceny można posłużyć się średnimi cenami np.: z portali aukcyjnych),
 6. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty (chodzi o wszystkie wierzytelności wymagalne i niewymagalne, majątkowe i niemajątkowe, w tym również stwierdzone tytułami egzekucyjnymi – np.: prawomocnymi wyrokami sądów, których konsument nie zaspokoił),
 7. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności (chodzi o wszystkie wierzytelności, które konsument uważa za nienależne),
 8. informacje o osiągniętych przychodach w okresie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 9. informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku,
 10. informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
 11. informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł
 12. uzasadnienie wniosku, które stanowi trzon wniosku, 
 13. dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku,
 14. załączniki.

Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

Najważniejszą częścią wniosku jest jego uzasadnienie. Od tego, w jaki sposób uzasadni się wniosek często zależy, czy sąd ogłosi upadłość konsumencką. W tym miejscu należy opisać wszelkie okoliczności (w tym sytuacja materialna i osobista) w czasie, gdy zaciągało się swoje zobowiązania. Opis okoliczności powinien być zwięzły i rzeczowy a przedstawione dokumenty powinny dotyczyć tylko zdarzeń opisanych we wniosku. Należy pamiętać o ujawnianiu wszystkich okoliczności, gdyż późniejsze ich ujawnienie, może wpłynąć na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ważnym elementem wniosku są dowody, które potwierdzają wskazane we wniosku (jak i uzasadnieniu) zdarzenia, które zostały w nim wskazane. Z racji tego, iż przeprowadziliśmy już ponad 150 upadłości konsumenckich posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu wniosków. Właściwe jego sporządzenie jest bardzo ważne w całym postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Odrzucenie wniosku o upadłość konsumencką

Odrzucenie wniosku przez sąd może zdarzyć się w kilku sytuacjach: 

 1. Najczęstszym powodem oddaleń są braki formalne, błędy we wniosku, brak dokumentacji lub po prostu nieprawdziwe dane, które wprowadzają w błąd. Stąd warto skorzystać z naszej pomocy, gdyż pomożemy Państwu zebrać i prawidłowo wypełnić dokumentację.
 2. Podstawą do odrzucenia wniosku o upadłość, a nawet umorzenia postępowania upadłościowego, jest zatajenie przez upadłego wybranych wierzycieli. Pominięcie danej wierzytelności we wniosku skutkuje także brakiem umorzenia tej wierzytelności. Jej brak we wniosku nie oznacza, że przestała istnieć.
 3. Wniosek z pewnością zostanie oddalony, jeśli po analizie dokumentów Sąd stwierdzi, że doszło do pozbywania się majątku w celu uniknięcia odpowiedzialności. To bardzo poważny zarzut, dlatego warto najpierw skonsultować się z profesjonalistami w tym zakresie. 
 4. ostatni powód odrzucenia wniosku o upadłość konsumencką – nie minęło 10 lat od daty ogłoszenia poprzedniej upadłości wskutek której umorzono część lub całość długu.

Jeśli potrzebujesz pomocy zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie w zakładce „Kontakt”, poprzez adres e-mail: kontakt@zyciebezdlugow.eu lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 732 970 557. 

Zespół Kancelarii Karwowski Kancelaria Prawa Gospodarczego oraz 

Zespół zyciebezdlugow.eu.