Upadłość konsumencka a nowe zasady! - Upadłość konsumencka - Życie bez długów

Szybsza upadłość konsumencka w 2020 roku

Upadłość konsumencka 2020 zawiera wiele drobnych i z pozoru niewiele znaczących zmian, które jednak w sposób istotny wpływają na sytuację upadłego dłużnika, a zwłaszcza czas trwania samego postępowania upadłościowego. Jako potwierdzenie tego będzie niewątpliwie zmiana określenia chwili zakończenia postępowania upadłościowego, którego przeciąganie jest aktualnie niezwykle dotkliwe do upadłych.

Aktualny stan prawny

Obecne przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej, jak również przepisy dotyczące zakończenia konsumenckiego postępowania upadłościowego, wskazują, że zakończenie postępowania upadłościowego konsumenckiego liczy się od dnia prawomocnego postanowienia w przedmiocie planu spłaty wierzycieli.

Natomiast postanowienie staje się prawomocne z dniem rozpoznania wniesionego na nie zażalenia albo z upływem terminu do jego wniesienia. Można więc stwierdzić, że samo wydanie postanowienia o upadłości nie zmienia znacząco sytuacji upadłego dłużnika, a zwłaszcza w odniesieniu do jego sfery majątkowej. Rezultat związany z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej trwa aż do momentu zakończenia postępowania, tj. uprawomocnienia postanowienia w przedmiocie planu spłaty wierzycieli.

Nadchodzące zmiany

Upadłość konsumencka 2020 odwróci sytuację o 180 stopni. Zakończenie postępowania dot. upadłości konsumenckiej będzie bowiem następowało z dniem wydania postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Tym samym nie będzie trzeba czekać na uprawomocnienie. Reasumując, z dniem wydania jednego z powyższych postanowień ustaną skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

W jaki sposób dotknie to upadłego?

Nie ulega wątpliwości, że zmiana skróci czas trwania skutków prawnych ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ile to dokładnie będzie? Ciężko na dzień dzisiejszy stwierdzić. Obecnie, okres jaki upływa od czasu wydania postanowienia do jego uprawomocnienia wynosi bowiem w praktyce od trzech miesięcy do nawet jednego roku..

Złożenie zażalenia ze strony, np. wierzyciela jeszcze bardziej wydłuży czas trwania postępowania upadłościowego. Jeżeli natomiast sąd II instancji uchyli zaskarżone postanowienie i przekaże je do ponownego rozpoznania – co w praktyce zdarza się często – zakończenie postępowania przeciąga się co najmniej o rok.