Syndyk - najważniejsze informacje - Upadłość konsumencka - Życie bez długów

Wiele osób zastanawia się kim jest syndyk. Często porównywany jest do komornika. Czy słusznie? Odpowiedź na to pytania jest zależy od postawy samego syndyka, jak i dłużnika. Syndykiem jest, nie kto inny, jak licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. By stać się licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym trzeba spełnić szereg ustawowych wymagań. Przede wszystkim musi mieć nieposzlakowaną opinię, posiadać doświadczenie w zarządzaniu majątkiem upadłego, a także przejawiać wiedzę z różnych dziedzin m.in. prawa, finansów, ekonomii, zarządzania, a przede wszystkim zdać egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego.

Poniżej dowiecie się Państwo o tym, czym dokładnie zajmuje się syndyk w postępowaniu o upadłość konsumencką.  

Syndyk w upadłości konsumenckiej.

Sąd wyznacza syndyka w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, które doręcza upadłemu oraz wyznaczonemu syndykowi. Od tego momentu syndyk pełni swoją rolę do zakończenia postępowania upadłościowego. Syndyk jest zobowiązany zawiadomić wierzycieli o sądzie do, którego można zaskarżyć postanowienie o upadłości, imię i nazwisko syndyka, adres, na który można dokonywać zgłoszeń wierzytelności, a także termin, w którym należy zgłosić wierzytelność. Jeśli wierzyciel zgłosi swoją wierzytelność po upływie wspomnianego terminu, także numer rachunku bankowego, na który wierzyciel musi wpłacić zryczałtowane koszty postepowania upadłościowego wynikłe z ich zgłoszenia.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk zwraca się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla upadłego z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących upadłego, mających wpływ na ocenę jego sytuacji majątkowej, w szczególności dotyczących okoliczności powodujących powstanie po stronie upadłego obowiązku podatkowego w okresie pięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, oraz zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych, jak również czy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sprawował funkcję członka organu spółek handlowych i czy w stosunku do tych spółek ogłoszono upadłość – weryfikując tym samym poprawność podanych oświadczeń przez upadłego we wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. 

Wyboru sposobu likwidacji masy upadłości dokonuje samodzielnie syndyk w sposób, który umożliwia zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu, z uwzględnieniem kosztów likwidacji.

O wyborze sposobu likwidacji nieruchomości oraz wyborze sposobu likwidacji składników masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, syndyk zawiadamia wierzycieli oraz sąd. W zawiadomieniu syndyk wskazuje sposób likwidacji oraz minimalną cenę.

Syndyk może pisemnie upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości.

Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informację, że sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli lub upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy.

Skarga na czynności syndyka.

Na czynności syndyka podjęte wobec majątku upadłego służy skarga na czynności syndyka. Rozwiązanie to ma zapewnić kontrolę sądową nad fazą likwidacyjną postępowania upadłościowego wobec osoby nieprowadzącej działalności gospodarczą. Rozwiązanie to nie budzi żadnych wątpliwości, jeśli uwzględni się, że syndyk prowadzi samodzielnie likwidację masy upadłości.